WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNO - SPOŁECZNYCH

 

Student, realizując cykl kształcenia na poziomie studiów magisterskich na kierunku Administracyjno – Ekonomicznym (dyplom Kolegium Jagiellońskiego w Toruniu) w konfiguracji ze studiami podyplomowymi Lider Biznesu i Administracji (dyplom Powiślańskiej Szkoły Wyższej) większość zajęć będzie miał/miała zaplanowane w Kwidzynie, 1 raz w semestrze (1 dzień) zajęcia odbywać się będą w Toruniu.

Wykładowcami i Promotorami prac dyplomowych będą nauczyciele akademiccy Powiślańskiej Szkoły Wyższej.

plakat mgr

Wymagane dokumenty:

- wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe (należy wydrukować formularz rejestracyjny po zapisie w REJESTRACJI INTERNETOWEJ PSW),
- oświadczenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego – do pobrania
- świadectwo dojrzałości – oryginał, odpis lub duplikat,
- odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
- kwestionariusz osobowy Kolegium Jagiellońskiego – Toruńskiej Szkoły Wyższej – do pobrania,
- 4 zdjęcia (o wymiarach 35x45 mm, głowa w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem),
- dwie kserokopie dowodu osobistego,
- dowód uiszczenia opłaty wpisowej – 100 zł (nr rachunku bankowego: 25 8300 0009 0016 2740 2000 0010 - Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie).

Wpisowe jest opłatą za przeprowadzenie wszystkich czynności o charakterze administracyjnym w trybie postępowania kwalifikacyjnego, któremu poddał się kandydat i nie podlega zwrotowi.

Czesne wynosi 1800,00 PLN za semestr, studia trwają 4 semestry.

Kandydaci, którzy posiadają Kartę Dużej Rodziny zwolnieni się z opłaty wpisowej, opłaty za legitymację, indeks oraz dyplom.

Szczegółowych informacji udziela Dział Promocji, Współpracy i Rekrutacji PSW, pokój nr 7 (parter), tel.: 55 279 58 73