OPIEKUN MEDYCZNY

 

Cele:

przygotowanie osób legitymujących się ukończeniem szkoły średniej (liceum ogólnokształcące, liceum uzupełniające, technikum) do wykonywania zawodu opiekuna medycznego.

Tryb nauki:
nauka trwa dwa semestry w trybie dziennym, zaocznym lub wieczorowym. Każdy semestr kończy się egzaminami i słuchacz przygotowany jest do zdawania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Nauczyciele:
Zajęcia dydaktyczne będą prowadzone przez:
- nauczycieli o odpowiednim doświadczeniu i kwalifikacjach zawodowych;
- zajęcia praktyczne i praktyka zawodowa odbywać się będzie w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej

Warunki ukończenia szkoły:
- aktywny udział w zajęciach;
- wykazanie się właściwym poziomem wiedzy oraz uzyskanie wymaganych zaliczeń i zdanie egzaminów przewidzianych w programie nauki;

Problematyka zajęć obejmuje:
- opieka nad osobą chorą i niesamodzielną leczoną zachowawczo
- opieka nad osobą chorą niepełnosprawną ruchowo
- opieka nad osobą chorą i niesamodzielną ze schorzeniami narządu ruchu
- opieka nad osobą chorą i niesamodzielną ze schorzeniami neurologicznymi
- opieka nad chorym w stacjonarnych zakładach opieki zdrowotnej
- opieka nad chorym w Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych
- opieka w placówkach pomocy społecznej

Absolwenci mogą podjąć pracę w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach pielęgnacyjno – opiekuńczych, zakładach opiekuńczo – leczniczych, a także hospicjach i zakładach opieki długoterminowej, zarówno publicznych, jak i niepublicznych.

Dla osób zainteresowanych podjęciem pracy w krajach Unii Europejskiej dodatkowa możliwość nauki języka obcego. Uczelnia posiada podpisane umowy na realizację praktyk zawodowych w Niemczech, Włoszech oraz w krajach skandynawskich.

Nauka w danym semestrze zostanie uruchomiona w przypadku złożenia dokumentów przez minimum 30 osób.

 

STATUT NIEPUBLICZEJ DZIENNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ DLA DOROSŁYCH W KWIDZYNIE

STATUT NIEPUBLICZEJ SZKOŁY POLICEALNEJ DLA DOROSŁYCH W KWIDZYNIE

ZAŚWIADCZENIA O WPISIE DO EWIDENCJI SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH

PODANIE