Naukę w Powiślańskiej Szkole Wyższej może podjąć każda osoba z wykształceniem średnim udokumentowanym świadectwem maturalnym. Przy zapisie wymagane są następujące dokumenty:

 • 1. Wniosek o przyjęcie na studia (należy wydrukować formularz rejestracyjny po zapisie w REJESTRACJI INTERNETOWEJ PSW,

 • 2. Oświadczenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego (druk do pobrania w formacie PDF lub w panelu internetowej rejestracji w zakładce pliki do pobrania),

 • 3. Świadectwo dojrzałości/świadectwo ukończenia szkoły średniej,

 • 4. Zaświadczenie lekarskie lekarza medycyny pracy (dotyczy Kierunków: PIELĘGNIARSTWO, RATOWNICTWO MEDYCZNE),

 • 5. Kserokopia dowodu osobistego,

 • 6. Odpis skrócony aktu małżeństwa (w przypadku zmiany nazwiska),

 • 7. Zdjęcia legitymacyjne 4 szt.,

 • 8. Dowód uiszczenia opłaty wpisowej.

 •  
  Dodatkowe dokumenty dotyczące kierunku Pielęgniarstwo w ramach studiów pomostowych:

 • 1. Dyplom ukończenia liceum medycznego lub medycznej szkoły zawodowej (oryginał),

 • 2. Kwestionariusz dotyczący doświadczenia zawodowego wraz z dokumentami potwierdzającymi dotychczasowe zatrudnienie – zaświadczenia z poprzednich miejsc pracy (z wyszczególnieniem oddziału, profilu oraz czasu zatrudnienia) i ukończone doskonalenie zawodowe – zaświadczenia o odbytym kształceniu (specjalizacja, kurs kwalifikacyjny), 

 • 3. Zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu (status osoby zatrudnionej lub wolontariusza).

  Na studia I stopnia istnieje możliwość złożenia kompletnych dokumentów w punktach rekrutacyjnych w:
  Grudziądzu - Zespół Szkół Mechanicznych w Grudziądzu, ul. Hallera 31,
  Tczewie - Dom Przedsiębiorcy, ul. Obrońców Westerplatte 3

 • - do dnia 15 września 2017 r. 

WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE