KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwane także jako RODO, informujemy, że:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie, ul. 11 Listopada 29, 82 – 500 Kwidzyn, 

2.Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych osobowych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: rektorat@psw.kwidzyn.edu.pl

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów prowadzenia postępowania rekrutacyjnego na studia. Podstawą do przetwarzania danych osobowych kandydatów na studia jest zgoda kandydata, ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów. 

4.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do rekrutacji na studia. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa rekrutacja na studia. 

5.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty nadzorujące i kontrolujące proces kształcenia oraz podmioty świadczące na rzecz administratora usługi informatyczne, pracownicy i współpracownicy administratora wykonujący czynności konieczne do procesu rekrutacji. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. 

6.Na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz aktów wykonawczych do tej ustawy Pani/Pana dane osobowe w przypadku nie przyjęcia na studia przechowywane będą przez 6 miesięcy po zakończeniu rekrutacji, natomiast w przypadku przyjęcia na studia Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w celu dokumentacji przebiegu studiów przez czas trwania studiów, a następnie w celach archiwalnych przez okres 50 lat. 

7.Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz - z zastrzeżeniem przepisów prawa - prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wyszukiwarka

Aktualności

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce Czytaj więcej...